جدول میزان مصرف بروفن : همان طور که در مورد نمودار استامینوفن توضیح داده شد، دوز بروفن باید بر مبنای وزن فرزندتان محاسبه شود. اگر از سن کودک برای تعیین دوز استفاده می‌کنید، کودکان درشت جثه تر داروی کمتر از مقدار مورد نیاز دریافت می‌کنند. دوز بروفن ۱۰ میلی گرم به ازای یک کیلوگرم وزن بدن است و می‌توان این دوز را هر ۶ تا ۸ ساعت مصرف کرد. 

وزن (کیلوگرم)دوز (میلی­گرم)

قاشق چایخوری

۱۶۰ میلی گرم =۵ میلی لیتر

قرص 

200 میلی­گرم

کمتر از 5402 میلی لیتر یا نصف قاشق 
5 تا 8603 میلی لیتر یا نصف قاشق 
8 تا 121005 میلی لیتر یا 1 قاشقنصف قرص
12 تا 141407 میلی لیتر یا 1/5 قاشقسه چهارم قرص
14 تا 161508 میلی لیتر یا 1/5 قاشقسه چهارم قرص
16 تا 201709 میلی لیتر یا 1 و سه چهارم قاشقسه چهارم قرص
20 تا 2520010 میلی لیتر یا 2 قاشق1 قرص
25 تا 3530015 میلی لیتر یا 3  قاشق1/5 قرص
35 تا 6040020 میلی لیتر یا 4 قاشق2 قرص
60 تا 70حداکثر 600 حداکثر 3 قرص
70 تا 90حداکثر 800 حداکثر 4 قرص
بیش از 90حداکثر 800 4 قرص